Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των υπηρεσιών μας κατά της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις των νόμων 2472/1997 και 3471/2006 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών μέσω του παρόντος ή κατόπιν αλλαγής του ως άνω νομικού πλαισίου. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάζουν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά Στοιχεία-Ταυτοποίηση

Τα κατωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση αλλά και για την έκδοση των σχετικών φορολογικών παραστατικών (Έκδοση Τιμολογίων/Αποδείξεων Λιανικής).

Για την ολοκλήρωση των παραγγελιών των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας, για τους χρήστες χονδρικής αλλά και λιανικής πώλησης απαιτούνται τα εξής στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία επιχείρησης
 • Διεύθυνση φυσικού προσώπου/ Έδρα επιχείρησης
 • Ταχυδρομικός Κώδικας – Τ.Κ.
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κινητό ή σταθερό)
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση E-mail
 • Α.Φ.Μ.(Αφορά Επιχειρήσεις)
 • Δ.Ο.Υ.(Αφορά Επιχειρήσεις)
 • Πόλη/ Κωμόπολη
 • Χώρα
 • Επωνυμία εταιρίας (Αφορά Επιχειρήσεις)
 • Έδρα εταιρίας (Αφορά Επιχειρήσεις)